صفحه اول | اهداف و محورها | نحوه ارسال مقاله | ثبت نام در همایشحمایت کنندگان | رزرو غرفه | دبیرخانه | کارگاه ها | فهرست مقالات پذیرفته شده |  کمیته علمی

 

دبیران همایش

  • دبیر همایش : آقای محمدحسن آسایش

  • دبیر علمی همایش  : خانم دکتر شیوا خلیلی 

  • دبیر اجرایی همایش : خانم فاطمه قربانی

 

لیست اعضای کمیته علمی دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی- مشاوره و دین:

1- دکتر غلامعلی افروز عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2- دکتر محمد خدایاری فرد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3- خانم دکتر الهه حجازی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

4- خانم دکتر فرشته موتابی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

5- دکتر هادی بهرامی احسان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

6- دکتر پور ابراهیم عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی

7-  دکتر علی رضا بخشایش عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

8- دکتر صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی 

9- دکتر شهریار شهیدی عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی

10- دکتر زاده محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 

11- دکتر مظاهری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

12- دکتر جواد اژه ای عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

13- دکتر خسرو باقری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

14- دکتر حمید یعقوبی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 

15- دکتر منصور عبدی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

16- دکتر جلیل فتح آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی    

17- دکتر ابوالقاسم خوش کنش عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

18- دکتر حسن حیدری عضو هیئت علمی دانشکاه آزاد  

19- دکتر شیوا خلیلی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  

20- دکتر باقر غباری بناب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

21-  دکتر شکوه نوابی نژاد ریس انجمن مشاوره ایران

22- دکتر حسن بلند عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

23- دکتر رحمت الله نورانی پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

24- دکتر خدابخش احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه الله

25- دکتر آسیه شریعتمدار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

26- دکتر معصومه اسمعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

27- دکتر خدیجه آرین عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

28- خانم دکتر فروغ جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد - اسلام شهر

29- دکتر رضا زمانی ریس انجمن مشاوره ایران

 

 اعضای کمیته علمی دانشجویی دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی مشاوره ودین

1- آقای ابراهیم قربان پور دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

2- آقای داود نوده ای دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

3- آقای سعید اکبری زردخانه دانشجوی دکتری تخصصی روانسنجی دانشگاه علامه طباطبایی

 5- آقای لقمان ابراهیمی دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

 6- خانم فاطمه قربانی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

7- خانم حامده انفرادی

8-آقای  سید مهدی موسوی   

9-خانم صالحه قاسم پور کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

10-خانم زهره انوشه کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

11-آقای میلاد عابدی دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه اردبیل

12-آقای علی رضا صدقی دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران  

13-آقای محمد ضیایی دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران  

14-خانم فاطمه قاسمی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

15- خانم مهدیه تویسرکانی راوری دانشجوي دکتري روانشناسي باليني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

16-آقای مصطفی زارعان دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

17-خانم مهرنوش اثباتی دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه الزهرا

18- آقای علی محرابی دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

19- خانم زهرا طاهری فر دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

20- آقای محمد حسن آسایش  دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

21- خانم سعیده زنوزیان دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

22- آقای سید علی خالقی نژاد دانشجوی دکتری دانشگاه علوم تربیتی علامه طباطبایی

23-آقای احمد منصوری دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران

24-خانم مرضیه رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تهران

25-خانم زهرا الوندی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تهران

26- خانم الهام دارابی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تهران

 

دارای امتیاز باز آموزی برای اعضای نظام روانشناسی و مشاوره

زمان برگزاری همایش 29 و 30 آذر ماه 1391