صفحه اول | اهداف و محورها | نحوه ارسال مقاله | ثبت نام در همایشحمایت کنندگان | رزرو غرفه | دبیرخانه | کارگاه ها  | فهرست مقالات پذیرفته شده |  کمیته علمی

 

 اهداف:

 • تلاش براي تبيين مبانی روان شناختي دين و فرهنگ

 • کمک به روشن شدن مفاهيم و چهارچوبهاي نظري حوزه ی ميان رشته اي روان شناسی، دين و فرهنگ

 • تاکيد بر اهميت مبانی نظری و شفاف کردن تشابهات و اختلافات در رويکردهای موجود

 • بررسي نظريه ها، رويکردها و تحقيقات روان شناسی با ملاحظه جايگاه دين و عوامل فرهنگی

 • بررسي رويکردها و تحقيقات در روان شناسی دين و فرهنگ

 • بررسي تحقيقات و رويکردهاي الهياتی به روان شناسي مدرن و عوامل فرهنگي و دينی

 • کمک به تعريف چالشهاي نظری و تحقيقاتی در اين حوزه و  بررسي راه کارها

 • جلب نظر دانشجويان و اساتيد حوزه و دانشگاه به مباحث روان شناسی، فرهنگ و دين و تحقيقات جديد در اين زمينه

 • گسترش مشاركت پژوهشگران و علاقه مندان از رشتههاي مختلف در يك مكالمه سازنده ميان رشته ای

 • ارائه اخبار و اطلاعات از فعاليتهاي داخلي و خارجي و رويكردهاي نوين جهاني در اين حوزه

 • كمك به فرهنگ سازي در زمينهي تعامل مثبت روان شناسي، دين و فرهنگ

 • تلاش در شناسايي تشابهات و تفاوت هاي دين و فرهنگ از منظر روانشناسی

 • تلاش در تبيين مباني روانشناختی باورهاي ديني و فرهنگي مردم در جوامع مختلف

 • ارایه یافته ها ی علمی و باز اندیشی در خصوص دانش

 •  ترویج فرهنگ و تفکر علمی و ارتقای منزلت دانش و دانشمند در سطح جامعه

 • تبادل دانش و تجربه با تشکل ها و مراکز تخصصی در سطوح دانشگاهی

 • تقویت روحیه کارجمعی ، جلب مشارکت دانشجویان ،اساتید ،مدیران و توسعه توانمندیهای ارتباطی و مدیریتی اعضای انجمن

 • ارائه آخرین یافته های علمی و نظری اندیشمندان در زمینه ی مبانی نظری روانشناسی، مشاوره و دین

 • ارائه تجارب موفق مشاوران و روان درمانی در بخش مشاوره

 • ترویج فرهنگ مشاوره ی دینی

 • تبادل نظر بین مشاوران ،اساتید و مجامع دانشگاهی در راستای ترویج مشاوره ی دینی

 • ارائه دستاوردهای همایش به منظور به کارگیری درتصمیم گیریها ی دانشگاهی با هدف توسعه ی مشاوره در حوزه ی  دین

 

محورها

 

مبانی نظری روانشناسی، مشاوره و دین

 • دین و نظریه های موجود در روانشناسی و مشاوره

 • رویکردهای دینی به فر آیندهای روانی روانشناسی و مشاوره

 • مفاهیم اصلی در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دینی

 • روانشناسی  و مشاوره از دیدگاه دانشمندان اسلامی

 • اهمیت و ضرورت استفاده از دین در رویکردهای روانشناسی و مشاوره

 

مباحث کاربردی و مطالعات تطبیقی روانشناسی، مشاوره و دین

 • استفاده از عناصر دینی در روانشناسی و مشاوره ی (فردی ، خانوادگی ، گروهی ، تحصیلی وشغلی و توانبخشی و  ... )

 • مباحث اخلاقی متشکل از عناصر دینی در رویکردهای روانشناسی و مشاوره

 • تحقیقات در زمینه ی روانشناسی و مشاوره ی با رویکرد دینی در زمینه های خاص مثل اعتیاد ، کودکان کار و خیابان و...

 • بررسی پیامد های استفاده از دین در روانشناسی و مشاوره

 • استاندارد های حرفه ای روانشناسی و مشاوره با استفاده از عناصر دینی

 • مطالعات تطبیقی در حوزه ی روانشناسی و مشاوره و دین

 • ورزش، سلامت جسمانی و سلامت روان و بررسی نقش دین

 • ویژگی های شخصیتی سالم در اشتغال سالم از منظر دین

 • دین، معنویت، سلامت روان و سلامت اجتماعی

 • معنویت، روابط بین فردی و رابطه زناشویی

 • معنویت در مراکز و سازمان های دولتی، غیر دولتی، صنعتی و دانشگاهی

 • آسیب شناسی معنویت در دهه جدید و نقش آن در مشاوره و روان درمانی

 • جامعه شناسی دینی و معنویت

 • جامعه سالم و خانواده اسلامی

 • فرهنگ اسلامی و ایرانی در تربیت فرزند

 • فرزند پروری اسلامی

 • رویکرد بومی در تربیت و مشاوره

 • سلامت روان روانشناسان و مشاوران از منظر دین

 • دارای امتیاز باز آموزی برای اعضای نظام روانشناسی و مشاوره

زمان برگزاری همایش 29 و 30 آذر ماه 1391