صفحه اول | اهداف و محورها | نحوه ارسال مقاله | ثبت نام در همایشحمایت کنندگان | رزرو غرفه | دبیرخانه | کارگاه ها  | فهرست مقالات پذیرفته شده |  کمیته علمی

 

حامیان همایش

 • سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 • مرکز مشاوره وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 • دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 • معاونت دانشجویی مرکز مشاوره

 • مدیریت امور فرهنگی باشگاه دانشجویان

 • موسسه روان شناسی دکتر کاردان

 • معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی

 • پژوهشگاه خانواده دانشگاه شهید بهشتی

 • انجمن روانشناسی ایران

 • انجمن ایرانی روانشناسی

 • مدیریت امور فرهنگی دانشگاه یزد

 • معاونت پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 • انجمن علمی دانشجویی روانشناسی و علوم تربیتی

 • انجمن روانشناسی بالینی ایران

 • انجمن علمی دانشجویی مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

 • مرکز پژوهش ادیان

 • انجمن مشاوره ایران

 • پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی

 

دارای امتیاز باز آموزی برای اعضای نظام روانشناسی و مشاوره

دریافت فایل خام ارسال چکیده مقاله (text)-(PDF)